Nákupní košík ↓

verze pro tisk

Záruka a reklamace

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady - ochrana osobních údajů spotřebitele

1. Záruční podmínky a reklamace, jak?

Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví ve lhůtě 12 měs. od data prodeje se postupuje níže popsaným způsobem.

Reklamované zboží zasílejte výhradně na adresu: Jiří Becher,Sokolovská Cesta 342/12,Teplice-415 03 S popisem závady a zpětnou adresou. Reklamované zboží bezpečně zabalte proti poškození,za poškozené přístroje vlivem přepravy neneseme žádnou zodpovědnost.

1.1. Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. (Obojí musí být dostatečně čitelné)

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

2. Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

2.1. Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Carhifi-Profi.cz, předem nás kontaktujte pomocí emailu , kde uvedete zejména název výrobku na kterém vznikla závada, typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží". Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky které k nám budou zaslené bez předchozího vyrozumění tj. informování po e-mailu nebo ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Reklamovaný výrobek k nám neposílejte na dobírku! Tento druh dobírkové zásilky nebude přijat!

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

2.2. Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

3. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

3.1. Odstoupení od smlouvy

3.1.1. Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží však musí být, nepoškozené v originálním obalu a kompletní.

Z důvodů odstoupení od Kupní smlouvy do 14 dnů budou vždy zákazníkovi z kupní ceny odečteny náklady spojené s doručením, dále manipulací zásilky, odzkoušení (diagnostikou) bezchybného chodu vráceného přístoje, tyto vícenáklady nepřekročí finanční objem ve výši 1000,-Kč bez DPH.

3.1.2. Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží.

Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

3.2. Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

Z důvodů odstoupení od Kupní smlouvy do 14 dnů budou vždy zákazníkovi z kupní ceny odečteny náklady spojené s doručením, dále manipulací zásilky, odzkoušení (diagnostikou) bezchybného chodu vráceného přístoje, tyto vícenáklady nepřekročí finanční objem ve výši 1000,-Kč bez DPH.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Záruka se nevztahuje na výdaje spojené s dopravou výrobku ani na související výdaje a škodu či riziko vzniklé v souvislosti s dopravou výrobku.

V případě,že u reklamovaného výrobku nebude diagnostikována nahlášená závada zákazníkem, půjdou veškeré náklady na dopravu vráceného zboží zpět k tíži zákazníka.

3.3. Nepřevzetí expedované zásilky

Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka (zásilka) zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 1000,- Kč,v rámci Slovenské republiky 2000,- kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny společnosti Brnokonzult,s.r.o. , www.brnokonzult.cz k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

4. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na www.carhifi-profi.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

5. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.carhifi-profi.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Váš team Carhifi-Profi.cz, Teplice